Kysuce boli dlhý historický čas trpným objektom diania, ktoré bolo prejavom cudzej vôle, cudzích záujmov. Samotné osídľovanie tohto kraja, či už to bolo pôvodné sedliacke osídľovanie južnej časti Kysúc alebo neskoršia valašská a kopaničiarska kolonizácia, ktorou sa obsadili novými osadníkmi ďalšie časti, všetky využívali ľudí len ako zdroj na nové príjmy pre feudálne panstvá. Ťažké robotovanie na "svojom" i na panskom v nehostinných prírodných podmienkach vyžadovalo toľko životnej energie, že veci, ktoré prekračovali rámec tejto každodennej všednosti, neprichádzali na myseľ.

Tento model života sa udržiaval bez väčších zmien po celé stáročia. Až koncom 18. storočia v súvislosti s činnosťou členov Slovenského učeného tovarišstva dochádza k duchovnému prebúdzaniu obyvateľstva. Udalosti nasledujúcich rokov už nútili ľudí rozhodovať sa, reagovať. Rok 1848, otvorenie Košicko-bohumínskej železnice, píly a súkenka v Čadci, prvá svetová vojna, rozpad Rakúsko-Uhorska, to boli udalosti, ktoré uviedli aj Kysuce na scénu moderných dejín. A s nimi aj k ich duchovnému a kultúrnemu rozvoju.

K výraznému všestrannému vzostupu došlo až v druhej polovici 20. storočia, keď sa Kysuce preberajú z odvekej letargie a nastupujú na cestu radikálnych premien vo všetkých oblastiach života. K tomuto prebudeniu prispel aj nebývalý rozvoj školstva a kultúry, ktorý je svetlou stránkou celého doterajšieho vývoja Kysúc.


Rok 1953

V snahe zvýšiť životnú úroveň o hudobný a kultúrny prejav v Kysuckom Novom Meste vzniká v októbri 1953 ako prvá na Kysuciach Hudobná škola s neskorším názvom Ľudová škola umenia, dnes Základná umelecká škola, Žiaci z dolnej časti Kysúc už nemuseli dochádzať za hudobným vzdelaním do Žiliny. Zo začiatku bola škola umiestnená na Ulici 1. mája, v starej, nevyhovujúcej budove so štyrmi miestnosťami bez príslušenstva. Triedy boli tmavé, vlhké, ale ani tieto počiatočné ťažkosti nedokázali odradiť učiteľov a žiakov školy, aby napredovali, rozvíjali sa a boli vychovávaní nielen ako pasívni poslucháči hudby na koncertoch, ale aj aktívni hudobníci. Prvá riaditeľka školy, pani Oľga Pačenovská, vyučovala klavír. Medzi ďalších prvých pedagógov školy patrili: Viera Stráňanová - klavír, Valéria Kučeravá - klavír, Ján Chvasťula - husle, Bohumil Mindek - husle a Ignác Hrubý - akordeón a dychové nástroje. Škola začínala s viac ako dvadsiatimi žiakmi, ktorých vyučovali najskôr dvaja obetaví učitelia, Ignác Hrubý a Viera Stráňanová.


Rok 1956

Po ukončení štúdia na Vyššej hudobnej škole v Žiline /neskôr Konzervatórium v Žiline/ začali vychádzať prví absolventi tejto školy. Mnohí z nich našli uplatnenie práve v neďalekom Kysuckom Novom Meste v hudobnej škole.


Rok 1957

Nastúpili na školu Mária Hlavatá - Frátriková - klavír, Helena Metelková - akordeón, Dušan Lehotský - husle /v súčasnosti profesor na Konzervatóriu v Žiline/.


Rok 1958

Po odchode Oľgy Pačenovskej - riaditeľky školy do dôchodku, prevzal vedenie školy v októbri Bohumil Mindek. V Kysuckom Novom Meste sa stalo zvykom, že učitelia školy spolu so žiakmi usporadúvali každoročne hudobné večierky.


Rok 1961

Škola sa presťahovala do budovy na Ulici Ľudovíta Štúra. V budove bolo osem miestností - učební, čím škola získala viac priestoru pre vyučovanie nástrojovej hry, hudobnej náuky i súborovej hry. Priestory, do ktorých sa škola presťahovala, boli po predchádzajúcich užívateľoch zanedbané, preto učitelia odpracovali veľa hodín na zveľaďovaní a čistení.


Rok 1963

Prvý presný počet žiakov ĽŠU v Kysuckom Novom Meste sa uvádza v kronike školy. Škola mala vtedy 120 žiakov. Dovtedy sa uvádza v záznamoch približný počet žiakov do sto.Koncert

Program

Rok 1965

Od 1. februára 1965 bola poverená funkciou riaditeľky školy pani Helena Metelková (Chrastinová).


Školský rok 1966 - 1967

Externý učiteľ trúbky Martin Ševčík prestal vyučovať na škole z dôvodu zníženia počtu žiakov a zároveň ešte študoval na Konzervatóriu v Žiline. Z podobných príčin zanechal vyučovanie na ĽŠU aj Adam Ševčík, učiteľ klarinetu. Na jeho miesto nastúpil Ľubomír Hrubý učiteľ ĽŠU v Krásne nad Kysucou. V októbri 1966 nastúpili na školu dvaja interní učitelia: Milan Hapl - učiteľ akordeónu, ktorý sa vrátil po skončení základnej vojenskej služby a Ján Chomistek, učiteľ huslí, ktorý učil dva roky predtým na ĽŠU v Dolnom Kubíne.


Školský rok 1968 - 1969

V septembri 1968 nastupuje na miesto učiteľky Gerty Bartošovej - Lexmanovej - vyučovala klavír - učiteľ Frátrik. Vyučujú siedmi interní a štyria externí pedagógovia. Medzi nimi i Anna Šebeková - Čepelová, husle.


Školský rok 1969 - 1970

Počet učiteľov sa nemení. Škole chýba interný učiteľ pre husle. Vyučujú len externé učiteľky, poslucháčky 6. roč. konzervatória.


Školský rok 1971 - 1972

V septembri 1971 nastúpila do školy p. uč. Eva Smatanová, ktorej aprobáciou sa stal nástroj cimbal. Škola takýto nástroj nevlastnila. Celkom vyučovali ôsmi interní a dvaja externí učitelia.


Školský rok 1972 - 1973

P. riad. Chrastinová nastúpila v septembri 1972 na materskú dovolenku, počas jej neprítomnosti funkciu riaditeľky zastupovala p. Smatanová. Škola oslávila významné jubileum - 20.výročie svojho trvania. V tomto školskom roku vyučovalo na škole osem interných a dvaja externí učitelia. Časť absolventov ĽŠU v Kysuckom Novom Meste pokračovala v štúdiu hudby ďalej na konzervatóriách, aby sa po jeho ukončení mohli sami venovať vyučovaniu hudby a výchove mladej generácie. Z bývalých absolventov školy, ktorí sa venujú vyučovaniu hudby na ĽŠU môžeme spomenúť: Gertu Bartošovú-Lexmannovú - klavír/vyučuje na ZUŠ v Bratislave, Annu Šebekovú-Čepelovú - husle /ZUŠ Michalovce/, Violu Martišovú-Máchovú - klavír /ZUŠ - Žilina/, Evu Šutákovú-Smatanovú - cimbal /ZUŠ Kyscké Nové Mesto/, Antona Cupeca - akordeón/absolvoval Vojenskú hudobnú školu v Roudnici nad Labem a pôsobí v ZUŠ v Trenčíne/.


Školský rok 1973 - 1974

V škole vyučujú ôsmi interní a dvaja externí učitelia.


Školský rok 1974 - 1975

Na školu nastúpili dvaja interní učitelia: Janka Kukučová - absolventka Konzervatória v Žiline, vyučuje klavír a Viktor Tomala - absolvent Pedagogickej fakulty v Trnave, ktorý vyučuje hudobnú náuku a klavír. Pani Chovancova Eva, vedúca klavírneho oddelenia, bola poverená v tomto roku zastupovaním riaditeľky školy počas materskej dovolenky v ĽŠU v Krásne nad Kysucou. V októbri 1974 bola uzatvorená družba s Lidovou školou umení v Českom Tešíne. Výmenný žiacky koncert s družobnou školou sa uskutočnil 30. 5. 1975 v Českom Tešíne a 12. mája 1975 v Kysuckom Novom Meste. Učitelia klavírneho a sláčikového oddelenia sa zúčastnili so žiakmi Okresného kola súťaže hudobných odborov ĽŠU. Uskutočnilo sa 4. marca 1975 Krásne nad Kysucou. Jedna ĽŠU z Kysuckého Nového Mesta. Huslistka Jana Ševčíková /súčasná riaditeľka ZUŠ/ obsadila v kategórii sláčikových nástrojov 11. miesto. Klavirista Dalibor Káčerík obsadil vo svojej kategórii I. miesto.Rozšírenie školy a otvorenie ďalších odborov ĽŠU brzdil trvajúci nedostatok vhodných učebných priestorov. Pre nedostatok učební boli učitelia nútení učiť až do neskorých večerných hodín a tiež sa vyučovalo aj v sobotu.


Školský rok 1975 - 1976

Vrátila sa do ĽŠU v Kysuckom Novom Meste pani Eva Chovancova z Krásna nad Kysucou. Tým sa počet učiteľov zvýšil na 10. V septembri 1975 bola utvorená pobočka ĽŠU v Kysuckom Lieskovci s počtom žiakov 20. V klavírnej triede vyučoval Viktor Tomala.


Školský rok 1976 - 1977

V septembri 1976 bola z pobočky školy v Kysuckom Lieskovci utvorená samostatná ĽŠU. Vedením bola poverená pani Milena Cenigová. Riaditeľkou bola dva roky. P. učiteľ Viktor Tomala bol preložený na vlastnú žiadosť na ĽŠU do Krásna nad Kysucou. V septembri 1976 vznikla ďalšia pobočka ĽŠU v Nesluší, kde sa vyučovala hra na klavíri, akordeóne, gitare, dychových nástrojoch, spev a hudobná náuka. Celkový počet žiakov začiatkom školského roku bol 223. Aj v tomto období pokračovali družobné styky s ĽŠU v Českom Tešíne. Koncom augusta 1977 bola p. riaditeľka Helena Chrastinová odvolaná z funkcie zo zdravotných dôvodov. Na jej miesto nastúpil p. Pavol Markech. Počas jeho pôsobenia vo funkcii sa podarilo v budove školy uskutočniť rozsiahlejšie rekonštrukčné práce, učebne boli doplnené novým zariadením. Celý priestor školy bol na záver vymaľovaný. Od roku 1976/1977 bola riaditeľkou LŠU v Kysuckom. Lieskovci pani Eva Chovancova. Vo funkcii zotrvala 2 roky.


Školský rok 1978 - 1979

Niesol sa v znamení veľkej udalosti - oslavy 25.výročia založenia LŠU v Kysuckom Novom Meste. Oslava sa konala 1. decembra 1978, kde bola ocenená práca p. uč. Smatanovej, Chrastinovej, Súľovskej a p. uč. Frátrika a Hapla. Vo večerných hodinách sa konal slávnostný družobný koncert škôl z Kysuckého Nového Mesta a Českého Tešína.


Školský rok 1979 - 1980

Došlo ku zmene vo vedení školy. Pán Markech Pavol bol uvoľnený z funkcie a v októbri 1979 nastúpila na jeho miesto pani Eva Chovancova z ĽŠU v "Kysuckom Lieskovci. Po jej odchode funkciu riaditeľa školy v Kysuckom Lieskovci zastával Mgr. Š. Bohunický, ktorý pôsobil vo funkcii 1 rok.1. novembra 1979 sa po 27 rokoch trvania ĽŠU podarilo vedľa hudobného odboru otvoriť aj odbor výtvarný. Pedagógom sa stal pán Ján Rajtek. V tomto školskom roku vyučovalo v LŠU 20 učiteľov, z toho 12 interných. Od 1. septembra 1980 bola v zmysle Smerníc o malotriednych a neplnoorganizovaných školách pričlenená ĽŠU v Kysuckom Lieskovci ku škole v Kysuckom Novom Meste ako jej pobočka. Tým sa zvýšil počet učiteľov na 25, z toho 6 externých. Počet žiakov v hudobnom odbore bol 348, v novovytvorenom tanečnom odbore 58 a vo výtvarnom odbore 42 žiakov. Pobočka v Kysuckom Lieskovci mala 71 žiakov v hudobnom odbore. V tomto období sa začalo na ĽŠU s novokoncipovaným obsahom vzdelávania. Nová koncepcia prebiehala zatiaľ len v prípravných ročníkoch. V ostatných ročníkoch sa vyučovalo podlá dovtedy platných učebných osnov.


Školský rok 1982 - 1983

Škola mala 526 žiakov, z toho 382 v hudobnom odbore. Vyučovalo 24 interných a 2 externí učitelia. V tomto období škola oslávila 30.výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil 27. mája 1983 v rámci družobných stykov medzi školami z Kysuckého Nového Mesta a Českého Tešína spoločný učiteľský koncert. Počet žiakov narastal, a tak škola potrebovala nové priestory, ktoré aj získala. Celý kolektív pracovníkov pomáhal pri sťahovaní a zariaďovaní budovy na Ulici T.Štúra.


Školský rok 1983 - 1984

Naplno začal pracovať tanečný odbor s p. učiteľkou Zuzanou Láskovou, neskôr s p. uč. Danielou Zákopčaníkovou. Tanečné vystúpenia obohacovali žiacke koncerty. Pri príležitosti 35. výročia založenia školy obdržali učitelia Čestné uznanie Odboru školstva v Banskej Bystrici a v Čadci za dosahované výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci a za rozvoj kultúry v obvode Kysuckého Nového Mesta. Učitelia ĽŠU z Českého Tešína sa zapojili do programu pri príležitosti založenia ĽŠU v Kysuckom Novom Meste.


Školský rok 1990 - 1991

Odvolaná bola z funkcie riaditeľky školy Eva Chovancova. Na uvoľnené miesto nastúpil pán Ladislav Klimek.V roku 1991 nastala opäť zmena vo vedení školy. Pán Ladislav Klimek sa vzdal funkcie a na jeho miesto nastúpila pani Zuzana Šedová. Priestorové problémy tanečného odboru pomohol vyriešiť riaditeľ Základnej školy Nábrežná Mgr. J. Petráš. Primátor Kysuckého Nového Mesta vyšiel tiež v ústrety pri hľadaní priestoru pre usporiadanie žiackych verejných koncertov. Ponúkol škole sobášnu sieň, ktorú mohla využívať bezplatne.


Školský rok 1993 - 1994

Zmena nastala vo vedení školy. Po tragickej smrti p. riaditeľky Zuzany Šedovej nastúpila na miesto riaditeľky školy pani Anastázia Kalužná.Naďalej pracovali v ZUŠ tri odbory: hudobný, tanečný a výtvarný. V októbri 1993 uplynulo 40 rokov od založenia ZUŠ. K tomuto výročiu bol pripravený verejný žiacky i učiteľský koncert. ZUŠ vyučovala v roku 1993/94 v piatich budovách. Štyri boli v Kysuckom Novom Meste a jedna pobočka v Kysuckom Lieskovci.


Školský rok 1994 - 1995

Školu navštevovalo 593 žiakov. Bola utvorená pobočka ZUŠ v Ochodnici, kde vyučovala Alena Vlčková, Anastázia Kalužná, profesor Miroslav Košnár, a iní.


Školský rok 1996 - 1997

Po novom územnosprávnom rozdelení vznikol nový okres Kysucké Nové Mesto. ZUŠ tu pôsobí jako jediná škola tohto typu so 42 učiteľmi, z toho 30 interných a 12 externých. Škola mala tri pobočky - v Nesluši, Ochodnici a v Kysuckom Lieskovci. P.uč. PaedDr. Tavol Zátek /súčasný riaditeľ ZŠ Kysucké Nové Mesto - Suľkov/ viedol novovzniknutý literárno-dramatický odbor.


Školský rok 1997 - 1998

Škola začala pracovať s novým vedením. Riaditeľkou sa stala Alena Ďuriaková a zástupkyňou Ľubica Šusteková. Škola mala 4 pobočky: v Kysuckom Lieskovci, Ochodnici, Nesluši a Hornom Vadičove. Otvorené boli štyri odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický.


Školský rok 1998 - 1999

Vyučovalo sa v troch budovách na Ulici Ľ. Štúra. V hudobnom odbore pracovalo 5 oddelení: klavírne, akordeónové, strunové, spevácke, dychové a hudobná náuka. Škola oslávila 45.výročie založenia.


Školský rok 1999 - 2000

Smutná vŕba v areáli ZUŠ ohrozovala bezpečnosť žiakov i pedagógov, musela byť preto odstránená i napriek tomu, že bola evidovaná v štátnom zozname chránených stromov. Bola zasadená v r. 1913 prvým slovenským riaditeľom školy v Kysuckom Novom Meste p. Tesárom.


Školský rok 2000 - 2001

Vyučovalo sa v ZUŠ na troch pobočkách: v Nesluší, Kysuckom Lieskovci a v Ochodnici. Dňa 13. júna 2001 sa v priestoroch školy konal konkurz na funkciu riaditeľa školy, ktorý vyhlásila prednostka Oobvodného úradu. Do konkurzu sa prihlásili 5 uchádzači. Na základe jeho výsledkov bola k 30. júnu 2001 menovaná do funkcie riaditeľky ZUŠ Mgr. Jana Jánošová /Ševčíková/, bývalá absolventka ĽŠU.Budova ZUŠ

Školský rok 2001 - 2002

Niesol sa v znamení prípravy školy na prechod na právnu subjektivitu. Učiteľský kolektív sa rozrastá o mladých pedagógov, absolventov Konzervatória v Žiline: Dušan Jaššo - klavír, Eva Králikova - spev, Zuzana Hájniková - spev, Ivo Remenec - husle.V priebehu školského roka nastupuje p. uč. Hájnikova na MD a na jej miesto na pobočku prichádza študentka 6. ročníka konzervatória slečna Veronika Kalužná. Od 1. polroka nastupuje na uvoľnené miesto po p. uč. A. Nižnej p. uč. Martin Krška - gitara. Počet žiakov neustále rastie a dosiahol číslo 675. Počas zimných prázdnin sa za pomoci sponzora podarilo vybudovať novú učebňu a sklad pre hudobné nástroje. V mesiaci apríl sme mohli v priestoroch Klubu 75 počúvať najkrajšie hlasy z celého Žilinského kraja na 7. ročníku našej speváckej súťaže "Vokálna jar". K 30. 6. 2002 sa ZUŠ stala školou s právnou subjektivitou.Budova ZUŠ

Školský rok 2002 - 2003

Prekročený počet žiakov 700. Počet pedagógov opäť vzrástol. Do kolektívu pribudli absolventi Konzervatória v Žiline: Daniela Hudecová - akordeón, Róbert Zboja - spev, Michael Berki - klavír, korepetícia i skúsený pedagóg Mgr. Anton Kállay - klavír, zborový spev. Pre veľký záujem vznikla elokovaná trieda v Hornom Vadičove, kde učí p. uč. Remenec husle. Vyučuje sa aj na pobočkách v Kysuckom Lieskovci a v Ochodnici. Vedenie školy čoraz zreteľnejšie vníma potrebu výstavby koncertnej sály. Vďaka bývalej žiačke školy vzniká stavebný projekt prístavby budovy, v ktorej bude okrem koncertnej sály aj ateliér pre výtvarníkov a 2 triedy. Táto myšlienka našla podporu aj v radoch rodičov, ktorí prejavili záujem podieľať sa na realizácii tejto stavby.Po niekoľkomesačnej príprave začal písať svoju históriu "Akordeónový festival v rytme swingu". Už jeho 1. ročník príjemne prekvapil účasťou súťažiacich zo všetkých kútov Slovenska. Do priestorov školy sa vrátil už 8. ročník speváckej súťaže "Vokálna jar". Pri škole vzniklo Občianske združenie priateľov hudby, ktorého hlavným zámerom je podpora nadaných a talentovaných detí mesta.


Školský rok 2003 - 2004

Potrebu prináša otvorenie pobočky v Hornom Vadičove. Vyučovanie sa rozširuje o ďalšie hudobné nástroje, okrem huslí sa učí akordeón, klavír a hudobná náuka. Počet žiakov dosiahol číslo 760. Do kolektívu prichádza p. uč. Katarína Šmehýlová - gitara a študent 6. roč. Konzervatória v Žiline Zdenko Mravec. Otázku budovania prístavby koncertnej sály začalo vedenie ZUŠ riešiť na rokovaniach so zriaďovateľom školy - Mestom Kysucké Nové Mesto.V súčasnosti sídli ZUŠ v dvoch budovách na Štúrovej ulici. Budova "A" poskytuje priestor pre riaditeľnú, sekretariát a 7 tried. V budove "B", kedysi označovanej ako "Škola pri stanici", je 16 tried a sklad. Aj pre túto budovu je tento rok významný - jej múry stoja už 50 rokov. Všetci štyridsiati zamestnanci školy oslávia 50. výročie založenia ZUŠ s nádejou, že napriek finančným problémom v školstve sa škola dočká ďalších krásnych výročí.


Školský rok 2004 - 2005

V tomto školskom roku navštevovalo školu 813 žiakov.Školské súťaže: X. ročník speváckej súťaže Vokálna jar,III. ročník akordeónového festivalu v rytme swingu.Novoprijatí učitelia- Spevácke oddelenie: Veronika Kalužná,Strunové oddelenie: Miroslav Štefan- preberá vedenie ľudovej hudbyPočet prijatých žiakov na Konzervatórium- hudobný odbor-3 žiaci, VO- 8 žiakov na SŠ s umeleckým zameraním a 2 žiaci na VŠ s umeleckým zameraním.


Školský rok 2005 - 2006

Počet žiakov vzrástol na číslo 888


Novoprijatí učitelia: spevácke oddelenie: Mgr. Monika Fekečová
Akordeónové oddelenie: Mgr. Art. Ivan Hudec
LDO: Kováčiková Katarína
Premiéra divadelnej hry – J. G. Tajovského: Ženský zákon pod režijným vedením p. uč. Kataríny Kováčikovej

Pri príležitosti dňa múzeí pedagógovia a žiaci školy navštívili kultúrne a historické pamiatky Viedne. V spolupráci s Občianským združením priateľov hudby pri ZUŠ s cieľom podporiť talentovaných žiakov školy, sa uskutočnil projekt Európa očami mladých výtvarníkov pod názvom Intereg IIIA Poľsko – Slovenská republika. Realizácia projektu priniesla škole zviditeľnenie v rámci SR i Poľska, získanie výtvarných prác, expozícií a zabezpečenia výtvarného odboru učebnými pomôckami. Škola nutne potrebuje opravu fasády budovy A a výmenu okien v obidvoch budovách. V spolupráci so zriaďovateľom mestom Kysucké Nové Mesto škola hľadá možnosti rozšírenia priestorov, ktorých potrebu priniesol zvýšený počet žiakov.Vedenie ZUŠ sa už niekoľko rokov pokúšalo vytvoriť projekt do ktorého by sa zapojili všetky odbory fungujúce na škole. Do sveta rozprávok nás prenieslo podujatie ZUŠ, ktoré sa uskutočnilo 24.4.2006 v priestoroch DK KNM. Hudba k rozprávke od E. Košťála v úprave p. uč. Urbana motivovala pedagógov k tvorbe spoločného projektu, do ktorého sa zapojili pedagógovia i žiaci hudobného, výtvarného a literárno- dramatického odboru. Vytvorili detský muzikál Perníková chalúpka pod réžiou Mgr. Evy Králikovej a p. uč. Miroslavy Belešovej, ktorý im poskytol veľké možnosti prepojenia hudby so slovom, tancom a výtvarnou scénou.


Školský rok 2006 - 2007

Počet žiakov 934

Novoprijatí pedagógovia: Královičová Alena- spevácke oddelenie, Mgr. Vyšinská Silvia- akordeónové oddelenie, Bušfyová Martina- dychové oddelenieUskutočnilo sa výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, v ktorej ďalej pokračovala Mgr. Jana Jánošová a zástupkyňou školy sa stala Mgr. Eva Králiková.ZUŠ organizuje dňa 8.2.2007 v DK KNM I. ročník hudobného stretnutia Fašiangová harmonika, ktoré je určené pre všetkých amatérskych i profesionálnych harmonikárov Kysúc. 2.3.2008 v DK KNM sa uskutočnila premiéra divadelnej hry L. Gersha- Motýľom nik nerozkáže pod vedením Kataríny Kováčikovej .

Tanečný odbor v spolupráci s LDO, VO a HO uviedol muzikál Snehulienka a pretekári, do ktorého sa zapojilo 70 žiakov a 12 pedagógov.

Počas letných prázdnin sa na budove B ZUŠ podarilo vyriešiť havarijný stav okien, ktorý ohrozoval bezpečnosť a zdravie žiakov i zamestnancov školy. Vďaka primátorovi mesta Ing. Jánovi Hartelovi a poslancom Mestského zastupiteľstva bola na výmenu okien z rozpočtu mesta vyčlenená čiastka 620 000,- Sk. Budova získala po rokoch nový vzhľad a technické parametre okien určite prispeli k skvalitneniu výchovno- vzdelávacieho procesu.


Školský rok 2007 - 2008

Počet žiakov 1009

Novoprijatí učitelia: Svrčková Stanislava- spevácke oddelenie, Turská Drahomíra- dychové oddelenie, Šenkárová Iveta- strunové oddelenie, Miroslav Vantech- klavírne oddelenie, Mgr. Jozef Garabáš- akordeónové oddelenie V tomto školskom roku sa založilo nové oddelenie- keyboardové ,o ktoré prejavilo záujem veľa žiakov.

Vedenie školy začalo spolupracovať v tomto zložení- riaditeľka- Mgr. Jana Jánošová a 2 zástupkyne- Mgr. Eva Králiková a Mgr. Daniela Gajdošíková.


Školský rok 2008 - 2009

Vedenie školy ďalej spolupracuje v zložení Mgr. Jana Jánošová, Mgr. Daniela Gajdošíková a Mgr. Eva Králiková.

Novoprijatí učitelia v školskom roku boli- Mgr. Dušan Jaššo- klavírne oddelenie, Ivana Stillerová- LDO, Mgr. Petra Stranianková- strunové oddelenie


Školský rok 2009 - 2010

Počet žiakov sa vyšplhal na 1260 a vedenie naďalej spolupracuje v tom istom zložení- riaditeľka Mgr. Jana Jánošová a a zástupkyne Mgr. Daniela Gajdošíková a Mgr. Eva Králiková. Novoprijatí učitelia- p. uč. Michal Petlák- strunové oddelenie, p. uč. Katarína Hanuliaková- klavírne a keyboardové oddelenie, Terézia Prusková- klavírne a keyboardové oddelenie. V tomto školskom roku sa začala rekonštrukcia budovy ZUŠ- prestavba a nadstavba.